கோட்டை டியூக்ஸ் ஆஃப் லோரெய்ன் அல்லது Sierc... - Secret World

Rue du Château, 57480 Sierck-les-Bains, Francia
14 views

Paula Thompson

Description

நாட்டுப்புற வீடு des ducs டி லோரெய்ன் (கோட்டை டியூக்ஸ் ஆஃப் லோரெய்ன் அல்லது Sierck கோட்டை) இருந்திருக்கலாம் ஒரு கலோ-ரோமந கோட்டை, ஆனால் முதல் வரலாற்று ஆவணம் கோட்டை தேதி இருந்து 1067. எனினும் அங்கு அநேகமாக எதுவும் விட்டு இந்த முதல் கோட்டை. தற்போதைய கோட்டை கட்டப்பட்டது பேராயர் ட்ரையர் 15 ஆம் நூற்றாண்டில். பிரஞ்சு இராணுவம் வெற்றி அது 17வது நூற்றாண்டில் மற்றும் முதல் 1661 அது ஒரு பகுதியாக மாறியது ஆட்சி பிரான்ஸ். கோட்டை இழந்து, அதன் தற்காப்பு நோக்கம் மற்றும் அது இடிக்கப்பட்டு 1673. பின்னர் கோட்டைகளையும் தான் மீண்டும் மேம்படுத்தப்பட்ட மற்றும் இடது சிதைவு பல முறை. 1866 இல் நாட்டுப்புற வீடு வாங்கியது நகரம் Sierck லெஸ் Bains.