ຕັ້ງຢູ່ທີ່ເຊື່ອງ,ຄໍາຂວັນເກາະຂອງແປ້ວັດ... - Secret World

One Casino Drive, Suite 46, Paradise Island, Bahamas
14 views

Carla Martini

Description

ຕັ້ງຢູ່ທີ່ເຊື່ອງ,ຄໍາຂວັນເກາະຂອງແປ້ຣະວິຫານ,ສບຸກສາມາດເບິ່ງເປັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງປາເປັນໃນທໍ່ບໍລິການໃຊ້ເວລາເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການແຈ້ງ underwater ທໍ່. ສໍາລັບບຸກຢາມຢູ່ທີ່ແຫ້ງ,ອ້ອມຂ້າງສຽງຂອງໄກ້ໆຢ້ສະເຫນີໃຫ້ເທົ່າທືສົບການ. ເບິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ Hammerhead ປາ(Sphyrna mokarran),barracudas(Sphyraena),Caribbean ກ່ຽປາ(Carcharhinus perezi),ແລະຫຼາຍ.