ساحل ماسه صورتی... - Secret World

Isla Harbour, Bahamas
24 views

Renee Jordan

Description

شن و ماسه در این ساحل صورتی رنگ با توجه به حضور برخی مواد معدنی و پلانکتون است. با توجه به تحقیقات علمی اخیر ، رنگ صورتی از foraminifera ، یک ارگانیسم میکروسکوپی است که در واقع دارای یک پوسته قرمز مایل به صورتی است. شن و ماسه ترکیبی از مرجان پوسته و کربنات کلسیم است. تنها چند سواحل شنی صورتی در جهان وجود دارد. نادر بودن این سواحل می افزاید: به جذابیت و رمز و راز آنها در میان جمعیت انسانی نگه.